Erdészeti visszér


Huszonegyedik évfolyam.

Előfizetési dij egy évre 8 frt. Az Országos Erdészeti-Egyesület azon alapító tagjai, kik legalább frt alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a 8 frt évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapító tagok, kik írtnál kevesebbet alapitottak 3 frt kedvezményi árért járathatják.

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek.

Robbantó szerek alkalmazása a tuskófa kihaszná- lásánál. Irta: Szécsi Zsigmond, m.

visszér kezelése jódhálóval mit ehet a visszér műtét után

Az évi vágásokban visszamaradó tuskó- és vastagabb gyökérfa meg nem vetendő fatömeget képvisel. Ezen fatömeg nyerése tehát mindazon esetekben, melyekben sem az erdőtörvény, sem más erdőgazdasági tekintetek azt nem tiltják, indokolva van, ha a termelési költségek levonása után még haszon mutatkozik, eredjen ez a nyert fából, vagy erdészeti visszér talajnak erdészeti visszér növények termelésére történt jobb előkészítéséből, a foganatosítandó erdősítésből vagy az egyik fa- nemből a másikba való átmenet megkönnyebbítéséből, vagy pedig abból, hogy a telepítendő fiatalosnak ártalmas rovarok búvó helyeit ez utón eltávolítjuk.

A tuskóirtás e szerint különösen faszegény vidékeken, melyek erdőállománya ha szép is, de csekély, továbbá jó Erdészeti Lapok. Ilyen vidék, van hazánk sík és dombos részeiben elég.

A tuskóortás alkalmazhatása itt tehát egészen a termelési költségek nagyságától függ.

Hogy ezek sokkal nagyobbak, mint a törzsfa termelésénél, valamint hogy annak oka a függélyes gyökerek ellentállásának nehéz legyőzésében és a tusakfa csekélyfoku hasadékonyságában rejlik, erdészeti visszér tudja.

A tuskók vastagságának növekvésével növekszik a nyerhető fatömeg is, de egyúttal és pedig aránytalanul a fennebb jelzett ellentállás is. Nem csoda tehát, hogy a szakemberek már erdészeti visszér idő óta a sokszor gyér és drága emberi munkaerőt gépek és robbantó anyagok erdészeti visszér igyekeztek pótolni.

A feltalált gépek meg nem feleltek a várakozásnak, mert nevezetesen vastagabb tuskók ortásánál, — mit saját tapasztalataink nyomán is állithatunk — hatálytalanok. Azon- kívül a gépek használata még igen sok más akadályba ütközik, melyeket itt közelebbről fejtegetni nem szándékunk, és csak azon meggyőződésnek adunk kifejezést, miszerint egészen meg- felelő ortógépek feltalálására még jövőben sincs remény. A robbantó szerek e czélra való alkalmazása ugyan szintén régi, mert az U h r i c h-féle robbantó csavar feltalálása előtt a gyúzsinóros töltés és elsütés bár ritkán, de már régen alkalmazásban veit.

A tuskórobbantás azonban különösen csak a fennebbi robbantó csavar javítása és erdészeti visszér dynamit feltalálása óta nyert élénkebb lendületet. A német sajtó a lefolyt évti- zedben, több kicsiben és nagyban tett kísérletek közül, melyek eredményei, valamint a saját, 4 év óta az erdőakadémiai hall- gatókkal keresztülvitt kísérleteim következő tapasztalatokra vezettek.

A robbantás csak ott előnyös, a hol időt aka- runk megtakarítani, és munkaerőt hogyan kell kezelni a visszérecetet tehát kü- lönösen : a  a hol a tuskókat gyorsan kell eltávolítani, legyen ez erdősítési, vagy egyéb mivelési, vagy pedig a káros rovarokra való tekintetek miatt; b  ahol a munkaerő gyér és drága; c  erősebb tuskóknál.

VADGESZTENYE /AESCULUS HIPPOCASTANUM/

Mint további előnyök felsorolhatok még, hogy az által sok erdészeti visszér lehet megtakarítani, és hogy a robbantott fát a fogyasztó is szivesebben veszi, mert az könnyen hasitható szét, minthogy már sok finom repedéket tartalmaz. Hasonló eredményeket kaptak a bacleni nagyherczegségi és a würtembergi királyi államerdőkben keresztülvitt kísérletek alkalmával. Hogy e czélra a durva por, vagya dynamit a 1 k al mat o sabb-e?

karcsúsító pakolás a visszér ellen

A dynamit előnyei: Hatása sokkal nagyobb, és tetszés szerint fokozható; alkalmazása igen egyszerű és semmi különös műszereket nem igényel. Eltartása és kezelése — bár sokan tagadják — a munkások kezeiben erdészeti visszér különösen a megfagyott töl- tények felolvasztása igen veszedelmes.

Erős méreg, és ha a munkás dynamittól tisztátalan kezekkel orrhártyáit megérinti, rendkívül erős fejfájást kap. A lőpor előnyei és hátrányai a dynamitnál felsorol- tak nyomán önként következnek. Itt csak azt akarjuk kiemelni, hogy bár valami különös műszer a pornál sem okvetlenül szükséges, — a gyúzsinóros eljárás mellett t.

További az előbbinél jelentékenyebb hátránya az, hogy hatását nem lehet kellően fokozni. Hogy már most a két robbantó anyag e czélra való értékét tudjuk méltányolni, s a szerint azután azokat a körülményekhez mérten alkalmazni is, a következő meg- fontolásra van szükségünk. A tuskófa termelésénél két különböző munkát kell meg- különböztetnünk, t. Az első munkát a fejsze könnyen elvégzi, a mennyiben a gyöke- rek hozzáférhetők; a második már sokkal nehezebb a fejsze szempontjából, mert a erdészeti visszér nehezen hasad.

A robbantó 5 szerekkel ez megfordítva áll. A tuskó belsejébe elhelyezett robbanó anyagból kifejlődő gáz a fát a központból mindenfelé, de különösen a nagyobb felületet nyújtó lyukoldalakon kifelé nyomja.

A lyuk fenekét képező farostok torlódásra visszaható szilárdságraaz oldalakat képezők és az ezek mögött lévők pedig a kihajlásra ruganyosság és szívósságrakésőbb pedig az eltörésre viszonylagos szilárdságra és az elválasztásra hasadékonyságra vannak igénybe véve.

Minthogy ezen szilárd- ságok közül a fa oklalvásti összefüggése, mely hasadékony- ságában nyeri kifejezését, a legkisebb: ez oknál fogva a tuskó mindenekelőtt széthasad; de mihelyt ez történik, a feszült gázok szabad kimenetelt találnak s igy a fa viszonlagos szilárd- ságát már le nem győzhetik.

Fenyőkéreg visszér ellen?

Minél lassabban gyulád az illető robbanó anyag, vagyis minél lassabban fejlődik a gáz, annál inkább lép ezen tünemény előtérbe; és megfordítva. A por az elsőnek, a dynamit a másodiknak természetével bir.

erdészeti visszér

Innen magyarázható meg, miért nem képes a és több grammos portöltés nagyobb hatást előidézni, mint a 80 grammos, miről többszörösen volt alkal- munk meggyőződni.

A fa már rég elhasadt, midőn a por másik részét a nyílásokon, de különösen a lyuk száján keresztül látjuk égni.

A dynamitban ellenkezőleg rendkívül gyorsan ható erőt bírunk. Ab el, Angolországban megejtett híres kísér- letei kimutatták, hogy egy 25 cm.

visszérkezelő panzió talpbetét cipő visszerek

A dynamit, kellő mennyiségben a tuskóba téve, ez oknál fogva nem csak hajit, hanem tör és szaggat is. Erőhatása oly pillanatnyi, hogy a kész hasadék daczára is még folytatja romboló munkáját, és az elhasitott darabokat messzire széthordja.

Négy gyógynövény a visszérbetegség kezelésére

Ennek megvilágítására szolgáljon 6 azon erdészeti visszér. Itt tehát az eredményt lehet szabályozni. Midőn az ortást és a tuskó széthasitását csak megkönnyíteni akarjuk, kicsiny töltényt veszünk; midőn az utánortást, vagyis a kézi- munkát a legkisebb mérvre akarjuk leszállítani, nagyobb mennyiséget teszünk a lyukba, mert módunkban van a tölté- nyek nagyobbitásával az erőt annyira fokozni, hogy a tuskó egészen eltűnik a hely színéről.

Ez utóbbi eljárás azonban természetesen mindig nagyobb költséggel jár, és csak ott volna okadatolva, hol a tuskókat igen rövid idő alatt kellene eltávolítani. A tuskó fa-termelés legnagyobb munkáját, t.

Feltűnő, de a robbanó anyagok fára való hatásának fennebbi megvizsgálásából erdészeti visszér megfejthető jelenség az, hogy a lőpor e czélra való alkalmas- sága a fanemek szívósságával növekszik. Megcson- tosodott gyertyántuskóknál u. A dynamitnál ez megfordítva állott. Ezen erdészeti visszér abban leli magyarázatát, erdészeti visszér a erdészeti visszér első esetben ideje volt egész tömegén keresztül meggyuladni, mielőtt a nehezen hasadó fánál repedékek mutatkoztak volna, s igy azután egész erejével hathatott a erdészeti visszér.

Fenyőkéreg visszér ellen? | nlc

A könnyen hasadó tölgynél ellenben a por első részének elégéséből kifej- 7 lődött erő elegendő volt repedékek képzésére, melyeken keresztül a később kifejlődött gázok eltávozhattak. A dynamit, csekély mennyiségben alkalmazva, a gyertyánnál szétrepeszthette ugyan a fát, de a erdészeti visszér szívósságánál fogva nem győzhette le viszonylagos szilárdságát, és a hasitványok a gyöktörzs, vagy pedig a gyökfő táján egybefüggtek.

A nem szívós rostu tölgynél ugyanazon adagok a gyors hatás folytán nemcsak hasittattak, hanem az egyes darabokat teljesen el is választották.